"

Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc,
chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười

"

William James